Ugrás a tartalomra
+36 20 359 6797   office[kukac]dialogstudio.hu

Oktatási tevékenységünk első lépéseként elvégezzük cége komplex nyelvi igényfelmérését és kidolgozzuk testre szabott oktatási programját:

  • Felmérjük a dolgozók meglévő tudásszintjét, nyelvi készségeit.
  • Feltérképezzük a vállalat idegen nyelvi kommunikációs szintjét, meghatározzuk szükségleteit és ütemezését.
  • Képzési tanácsadás során egyeztetjük a csoportok ideális beosztását, a hallgatók egyéni szükségleteit.
  • Kiválasztjuk az oktatási igényeknek megfelelő tanárokat.
  • Személyre, csoportra szóló oktatási tervet készítünk.

A testre szabott oktatási program megvalósításakor folyamatosan figyelemmel kísérjük az oktatás menetét.

  • Tanáraink jelenléti íveken, haladási naplón rögzítik a hallgatók óralátogatását és a leadott tananyagot.
  • Tanáraink meghatározott óraszám után tesztelik a hallgatók tudását és fejlődését.
  • Igény szerint értékelőlapokon jellemzik a hallgatók egyéni készségeit és fejlődését.
  • Kérdőívek segítségével felmérjük a hallgatók elégedettségét a képzésre, illetve az őket tanító tanárra vonatkozóan.
  • A képzés végén, próbavizsga során teszteljük a hallgatók elért szintjét, s a nyelvvizsga eredményességének lehetőségét.

Oktatási módszereink segítenek a csoportok összehangolásában és a nyelvoktatás tudatossá és hatékonnyá tételében.

Szükséglet-elemzés (needs analysis) A hallgatók egyéni tanulási igényeinek felmérése a tanórákba integrált formában, különös tekintettel azokra a hiányterületekre, melyeket a szintfelmérés nem képes maradéktalanul feltérképezni; azon üzleti angol nyelvi ismeretek felmérése, melyekre a hallgatók addigi munkájuk, illetve esetleges tanulmányaik során szert tettek, valamint annak feltérképezése, hogy milyen egyéni szakmai igényekkel rendelkeznek. (különösen az újonnan induló tanulócsoportoknál fontos módszer)

Bizalomépítés (confidence building) A hallgatók egymás iránti bizalmának kiépítését szolgáló aktivitások, melyek célja a felnőtt hallgatókban sokszor fokozottan jelentkező gátlások leküzdése, így a tanulási-tanítási folyamat hatékonyabbá tétele. (különösen az újonnan induló tanulócsoportoknál fontos módszer)

Kooperatív technikák (co-op techniques) Olyan technikák alkalmazása (pl.: pár- és csoportmunka, forgószínpad, véleménykifejtési és érvelési technikák kialakítására és gyakoroltatására szolgáló aktivitások, fogalom- és szóhálók, önálló prezentáció felépítésére rávezető gyakorlatok, stb.), melyek alkalmasak a kommunikatív és szociális kompetenciák egyidejű fejlesztésére, valamint a hallgatók szakmai igényeihez igazodó, célnyelv-specifikus gondolkodásmód kialakítására.

Készségfejlesztés (skills development from receptive skills to productive skills) A receptív készségektől a produktív készségek felé mutat, azaz a fejlesztés során a „recepció – reprodukció – rekonstrukció – produkció” sorrend betartása a tudatos nyelvhasználat elérése végett.

Hibákon keresztüli tanulás (trial and error method) A „sikertelen” próbálkozások szükségességének tudatosítása a hallgatókban, valamint a „hibákból” való tanulás készségének fejlesztése.

Cselekvés általi tanulás (learning through action) Szituációs gyakorlatok, játékok (az üzleti életben előforduló hétköznapi helyzetekre való felkészítés – konferenciák, munkamegbeszélések, üzleti utak szervezése, stb.).

Sokcsatornás tanulás (multi-sensory learning) A lehető legtöbb érzékszerv kihasználása a tanulás folyamatában (elsősorban a vizuális és hallás útján történő tanulás rendszeres fejlesztése, nyelvi játékok, valamint célnyelvi területről származó reáliák segítségével).

Tananyag adaptáció (group / individual-cetred syllabus development) Alkalmanként a törzsanyagnak a hallgatók aktív hozzájárulásával történő, egyéni szakmai igényeikhez igazodó, célnyelvi reáliák formájában megvalósuló kiegészítése (pl.: a hallgatók saját munkájukkal kapcsolatos szakanyagokat bocsátanak a tanár rendelkezésére, aki azokat órai használatra alkalmas formában feldolgozza, majd a tanórába / törzsanyagba integrálja).

Nyelvi játékok: nyelvspecifikus kognitív játékok (language-specific cognitive games) Tanulásmódszertani technikák (learning-to-learn techniques) átadása Az üzleti angol nyelvi ismeretek önálló bővítésére alkalmas módszerek átadása, célnyelvi források ismertetése.

Drillezés Inger-válsz („stimulus-response”) és irányított válasz („forced response”) típusú drillek, melyek célja a már elsajátított nyelvi elemek készségszintűvé emelése.

Projektek (course / module projects) Egyéni, páros vagy csoportos mini-projektek előkészítése és lebonyolítása (pl.: egyéni munkakörhöz igazodó mini-prezentációk megtartása, írásbeli beszámolók elkészítése, próba-megbeszélések lefolytatása, egy-egy szakmai terület célnyelvi szakanyagok segítségével történő írásbeli és/vagy szóbeli feldolgozása, stb.), melynek kapcsán a teljesítmény-orientált szemlélet érvényesül a folyamat-orientált szemlélettel szemben.

Created & Hosted by NETKEY